20:00 Mûnein/Readtsjerk

Dizze “luchtige ” kommeedzje kinne jimme sjen op freed en sneon 5 en 6 febrewaris yn Kafé it Mounehoekje.
It begjint om 20.00.
De seal is iepen  om 19.00.
Op sneon is der live muzyk.
Entree is  € 7,50

It Neie Doarp