19.30 - 22.00 Mûnein/Readtsjerk

Foar opjêfte en ynfermaasje kinne jo terjochte by Hiltje Heida ( 058 -2563027 ). Jo moatte jo opjaan foar 13 desimber. De kosten binne 17,50 mei ynbegrip fan  it materiaal en koffie of thee.