16.00 Mûnein/Readtsjerk

De Sint komt op sneon 26 novimber om 16.00 oan yn de Mûnein. Op it pleintsje by de krúsing Kijlstrawei / Jelte Binneswei.

Lyts en grut soargje dat jimme der binne om dy tiid. Dernei gean wy mei syn allen nei Kafee it Mounehoekje!!!!