10.00 Mûnein/Readtsjerk

Basiskoalle it Kruirêd hellet it âld papier op sneon 18 maart . It papier foar 10.00 by de dyk sette.