12:00 Mûnein/Readtsjerk

12:00 u oant +/- 14:00 u programma foar de skoalbern.

19:00u Kwart-, heale- en finale volleybaltoernoai op it feestterrein. Oanslutend priisutrikking yn é feesttinte.

21:30u Feest mei Partyband Sunshine. Yntree € 10,00. By elke € 5,00 yntekenjen op ‘e list, in yntreebandsje fergees. Foarferkeap by Bob yn it Mounehoekje 5,00.