13:00 Mûnein/Readtsjerk

13:00u Fytstocht fan ca. 20km yn gearwurking mei it Doarpshûs.
– Opjefte tusken 13.00 u en 14.00u.
– Start fanôf it feestterrein.
– Bern oant en mei 12 jier ûnder beglieding.
– Nei ôfrin in traktaasje, omliste mei muzyk ut de jierren 60/70.
– Meidwaan op eigen risico.

14:00u oant +/- 16:00u Kofferbaksale op it feestterrein. Oanslutend spultsjes. Opjefte by Janke Wiersma fia mail jtwiersma83@hotmail.com

16:30 Matinee mei Trienes en DJ Sybren. Yntree fergees.