10:00 Mûnein/Readtsjerk

10:00u Tsjerke yn ‘e tinte mei gearwurking mei de Bazuin.