20:00 Ryptsjerk
Nei in mear dan slagge jûn mei Gurbe Douwstra, stiet der alwer in nije aktiviteit op ús programma.
Dizze kear komme Grytz en Grize nei ús moaie Ryptsjerk. Ekstra ynformaasje oer hun kwartetprogramma is taheakke.
Om alfêst yn de stimming te kommen, klik op dizze link.
Kosten: €12,50 per persoan.
Wannear: 15 novimber 2019
Tiid: 20.00 oere
Wêr: Doarpshûs de Einekoer Ryptsjerk
 
It belooft wer in moaie jûn te wurden. Jo komme dochs ek? Reservearre kin hiel maklik troch in mail te stjoeren nei: cacryptsjerk@gmail.com

Freonlike groetnis,

Culturele Activiteiten Commissie Ryptsjerk