10.30 oere Oentsjerk

Graach nûget de Fryske Krite jimme út foar in tige nijsgjirrige gearkomst op snein 17 novimber om 10.30 oere yn De Trochreed te Readtsjerk mei:

Titus Sinnema en Gerard Veldman

De beide manlju hawwe nei Noard-Korea west, in lân dêr’t men net sa maklik ynkomt, de minsken earm binne en dêr’t de Kim-famylje mei nukleaire wapens driget en de befolking ûnder de knoet hâldt Hoe is dat om twa wiken yn sa’n sletten mienskip te wêzen.
Hja wolle ús der graach wat oer fertelle.

Mear ynfo yn de PDF hjirûnder

 

Poster Koreareis