20:00 Ryptsjerk

It tonielstik fan Jan en Marijke Arendz en Anke Bijlsma wêr at jo fest oer lêzen hawwe spylet op freed 14 februaris yn ‘e Einekoer yn Ryptsjerk.

At jo noch in kaartsje keapje wolle: jammer, te let!

Mar gelokkig, jo kinne fêst noch wol op in oar plak yn Fryslân te plak.