11:00 Mûnein/Readtsjerk

14 en 15 augustus (frije tagong)
“Artist-in-residence”: sjoch Doet oan it wurk.

Beide dagen in útwreiding fan de tentoanstelling (mei ekstra wurk op ezels), iepen fan 11-17 oere. Beide dagen wurket Doet as “artist-in-residence” op ‘e pleats. Dat wol sizze: sy rjochtet in atelier yn en de minsken kinne har fragen stelle. It giet om in trochrinnendedemonstraasje.