15:00 Mûnein/Readtsjerk

Sneon 14 augustus
Lêzing Theo Mulder en Albert van der Ploeg . Tiid foar neipraten. (frijetagong; sels stoel meinimme)

14 augustus van 15.00-16.00 oere lêzing fan Theo Mulder oer fruchtbere grûn en Albert van der Ploeg oer polityk en ús lânskip. Dêrneidrankje en neiprate-17 oere/17.30 oere. Dit fynt plak yn de pleats fan famylje Tsjeard van der Kooi neist ’t Readtsjerkje.