10.30 oere Mûnein/Readtsjerk

Graach nûget de Fryske Krite jimme út om op snein 10 april om 10.30 oere nei de Trochreed te Readtsjerk te kommen foar in nijsgjirrige moarn mei Aant Jelle Soepboer

Gjin polityk mar wol alles wat mei it Frysk te krijen hat!
Yn it deistich libben is Soepboer ûnderwiisadviseur Frysk en meartaligens.
Dat bringt him op in soad nijsgjirrige plakken. Ek skriuwt er suksesfolle skiednisboeken foar de jongerein, spilet er yn in Fryske folkband en is er aktyf politikus foar de FNP.

Yn de PDF mear ynformaasje.

Ynformaasje