20:00 Ryptsjerk

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart speelt bij theatergezelschap Tryater in Leeuwarden It lêste wurd, een eigenzinnige performance over taal. Regisseur en bedenker Romke Gabe Draaijer maakt het samen met streektaal- en dialectsprekers uit Fryslân. ‘We belibje yn dit stik it ferstjerren fan it Frysk; de lytse farianten brokkelje as earste ôf. Wat misse we as it der net mear is, de taal echt ferdwynt? Dêr giet it oer.’

Sjoch de bygeande flyer (PDF).

It giet net oan, it giet oer!?