...altyd nijsgjirrich!

Eindrapport onderzoek basisscholen en kindvoorzieningen

In oktober '15 heeft u een peiling kunnen invullen over de toekomst van de basisscholen in Trynwâlden. Naast de peiling zijn er rondetafelgesprekken geweest. De resultaten van de peiling en de gesprekken zijn meegenomen in het eindrapport van een breder onderzoek naar spreiding kindvoorzieningen in Tytsjerksteradiel. Dit eindrapport is nu openbaar en delen we graag met u door middel van onderstaande link.

 

Eindrapport

Download

 

Hoe verder?

Voor de voorjaarsvakantie hebben de schoolbesturen van OPO Furore en PCBO Tytsjerksteradiel op alle scholen een gesprek gevoerd met de MR, SR en ouders over de uitkomsten van het onderzoek en de beschreven aanbevelingen. Op basis van deze gesprekken met de achterban gaan de besturen hierna met elkaar in gesprek over de uitkomsten en proberen zij een gezamenlijke visie te vormen per dorp/regio. Vervolgens gaan de besturen samen langs de dorpen om de uitkomsten te bespreken. Dit is dan ook het moment voor de dorpen om richting de besturen te reageren op het eindrapport.

 

Met de input uit deze gesprekken zullen de besturen uiteindelijk hun bestuurlijke visie vormgeven. Dit document wordt aan het eindrapport toegevoegd. Het eindrapport en de bestuurlijke visie worden uiteindelijk aangeboden aan de Raad van de gemeente Tytsjerksteradiel. Een uitgebreide beschrijving van de vervolgstappen is ook opgenomen in hoofdstuk 6 van het eindrapport.

 

Uw mening


De gezamenlijke dorpsbelangen horen graag uw mening over het eindrapport. Uw reacties kunnen wij meenemen in het gesprek met de schoolbesturen begin april. U kunt uw punten mailen naar:

– dorpsbelang Gytsjerk –  doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com

– dorpsbelang Aldtsjerk –  info@dorpsbelangaldtsjerk.nl

– dorpsbelang Oentsjerk – dorpsbelangenoentsjerk@gmail.com

– dorpsbelang Munein/Readtsjerk – secretarisdorpsbelang@muneinreadtsjerk.nl

Hartelijk dank voor uw inbreng.

Met vriendelijke groet,

de gezamenlijke dorpsbelangen