...altyd nijsgjirrich!

Verslag van de Algemene Leden Vergadering Mûnein/Readtsjerk in “ De Mounestien” te Mûnein d.d. 8 april 2016.

Verslag van de Algemene Leden Vergadering Mûnein/Readtsjerk in “ De Mounestien” te Mûnein d.d. 8 april 2016. Aanwezig 29 leden.   Gasten: Dhr. B Knossen namens het CDA Tytsjerksteradiel, dhr. R. Dijk namens de FNP Tytsjerksteradiel, Sandra Monsma van dorpenteam Tytsjerksteradiel, Mardjantie Kneefel, opbouwwerker van Kearn Tytsjerksteradiel, en Marion van Everdink, dorpencoördinator Dantumadiel.   Opening […]

Verslag van de Algemene Leden Vergadering Mûnein/Readtsjerk in “ De Mounestien” te Mûnein d.d. 8 april 2016. Aanwezig 29 leden.

 

Gasten: Dhr. B Knossen namens het CDA Tytsjerksteradiel, dhr. R. Dijk namens de FNP Tytsjerksteradiel, Sandra Monsma van dorpenteam Tytsjerksteradiel, Mardjantie Kneefel, opbouwwerker van Kearn Tytsjerksteradiel, en Marion van Everdink, dorpencoördinator Dantumadiel.

 

 1. Opening

Doede Santema, voorzitter, opent de vergadering en heet met name de gasten welkom.

 

 1. Vaststellen van de agenda

Voorstel om de financiën voor de pauze te behandelen. Verder krijgen de twee medewerkers van KEARN als eerste het woord om zichzelf voor te stellen en een toelichting te geven op hun rol en functie in ons dorp.

 

Sandra Monsma:

Zij is voor Mûnein de contactpersoon vanuit de dorpenteams. Bij haar kun je terecht voor alle vragen rondom, wonen, welzijn, zorg en werk. Zijn er vragen bij bewoners over hulp in de huishouding, omgaan met een beperking, eenzaamheid, dagbesteding of ondersteuning bij financiën, dan kan er contact met Sandra worden opgenomen. Zij kijkt eerst wat iemand zelf kan, vervolgens wordt er gekeken, welke hulp of steun er vanuit de omgeving (familie, buren, vrienden) mogelijk is en wat een vrijwilliger evt. kan oppakken. Lukt dat niet of is de vraag te groot of ingewikkeld dan wordt er door haar professionele hulp ingeschakeld. De medewerkers van het dorpenteam zijn er voor alle inwoners van 18-100 jaar.

Sandra is te bereiken via mail: smonsma@dorpenteamtdiel.nl of telefonisch: 0511-460 836

 

Mardjantie Kneefel:

Zij is voor Mûnein de contactpersoon als het gaat om leefbaarheid, zoals armoede, activiteiten voor jongeren, eenzaamheid, buurtbemiddeling bij conflicten, enz. Als er signalen vanuit ons dorp komen over de leefbaarheid, kan zij samen met collega’s ook deur aan deur gaan, om te inventariseren wat er speelt. Denk aan bv. overlast, drugsgebruik, burenconflicten, enz. Zij werkt nauw samen met het dorpenteam, de buurtagent, woningcorporatie en de afdeling handhaving van de gemeente.

Verder is er de mogelijkheid van mantelzorgondersteuning en KEARN heeft een vrijwilligerscentrale, waar vraag naar en aanbod van vrijwilligerswerk wordt geregeld.

Voor jongeren en hun ouders is er een apart jeugdteam. Daar kunnen ouders bv. terecht met opvoedvragen, omgaan met hun puberkind, enz. Sietske Bos is de contactpersoon van dit jeugdteam.

Mardjantie is te bereiken via mail: mardjantie.kneefel@kearn.nl of telefonisch: 06-3001 0269

Sietske Bos is te bereiken via mail: sbos@jeugdteamtd.nl of telefonisch: 06- 4615 7140

 

 1. Verslag ledenvergadering april 2015

Het verslag wordt door Tseard van der Kooi voorgelezen. Er zijn geen vragen of opmerkingen over het verslag

 

 1. Bestuursmededelingen
 • De Coöperatie Zorg en Welzijn Tirza in de Trynwâlden wordt gesteund met een financiële bijdrage.
 • Schoonhouden van onze dorpen: Wies, Anneke en het Thomashuis spelen hierin een belangrijke rol en Doede spreekt zijn waardering hiervoor uit. Dorpsbelang heeft grijpers beschikbaar gesteld.
 • Het Thomashuis heeft pas het 10-jarig bestaan gevierd en wordt daarmee van harte gefeliciteerd.
 • Organisatie rondom Sinterklaasintocht: Doede schetst de gang van zaken tot nu toe. Het afgelopen jaar heeft de toneelvereniging een rol gespeeld. Die rol is voor hen moeilijk te realiseren, zo is aangegeven. Hoe verder nu? Op de vraag welke ideeën hieromtrent zijn, biedt Frank van het Thomashuis aan dit op te pakken. Waarvoor hartelijk dank.
 • Doede biedt excuus aan voor het feit dat de spelers van de toneelvereniging dit jaar geen bloemen hebben gehad van Dorpsbelang. Volgend jaar beter.

 

 1. Jaarverslag

Tseard van der Kooi leest het jaarverslag voor: er zijn geen op- en aanmerkingen of vragen.

 

 1. Speeltuincommissie

Wiebe Taekema is contactpersoon. Hij geeft zelf aan twee linkerhanden te hebben. Daarvoor worden Frank en de bewoners van het Thomashuis ingevlogen. Zij hebben twee rechterhanden. Een mooie combinatie. Lucas Reinds zorgde voor de kwartaalverantwoording over de staat van de speeltoestellen. Dit heeft Wiebe nu overgenomen.

Er komt een trimbaan, waarvoor 5 toestellen zijn aangeschaft. Wilma van Unen, Lucas Reinds en Frank Eerenvelt hebben dit opgepakt. Binnenkort volgt een zaterdag, waarop de toestellen worden geplaatst met behulp van een aantal vrijwilligers. De trimbaan is gefinancierd door het Iepen Mienskips Fûns.

 

 1. Schoolontwikkelingen

Doede schets ook nu het afgelopen traject. De enquête die in alle dorpen in de Trynwâlden is uitgezet heeft een betrouwbaar en representatief resultaat opgeleverd. Belangrijkste conclusies hieruit zijn:

 • Elk dorp wil zijn/haar eigen school houden
 • Aan identiteit wordt wat minder gehecht
 • Ouders zijn bereid om financieel bij te dragen (26 % geeft dit aan)

Mede op basis van de enquête ligt er nu een concept waarbij wordt uitgegaan van zgn. gearwurkingsskoallen. Twee grote in Gytsjerk en Oentsjerk, beide ongeveer 180 leerlingen en twee kleine in Aldtsjerk en Mûnein. Elke school met mogelijk een ander onderwijsconcept. Ouders in de Trynwâlden kunnen dan kiezen voor een grote of kleine school, voor een bepaald onderwijsconcept, voor een school in eigen dorp, enz. Ook nu zie je in sommige gevallen al een keuze voor een andere school dan die in eigen dorp.

Dit betekent voor Mûnein mogelijk dat de school voorlopig kan blijven, tenzij de norm van minimaal 23 leerlingen wordt opgeschroefd.

Volgende stap is dat de wethouder 12 mei wordt ingelicht en dat het voorstel daarna naar de raad gaat. Dat zal voor de raadsverkiezingen niet meer lukken. Vandaar dat de Dorpsbelangen gaan lobbyen bij de verschillende partijen om het voorstel in het partijprogramma’s te krijgen.

 

 1. Haven/boothelling

Wat is er allemaal gebeurd:

 • Er lag al een recreatieplan
 • Studenten van van Hall Larenstein hebben een aantal plannen voor havenuitbreiding gemaakt
 • Jan Oostenbrug is gevraagd een realistische plan en berekening te maken
 • Omwonenden zijn gevraagd wat ze van de plannen vinden.
 • Bob van het café is betrokken
 • Wetterwâlden is betrokken vanwege de sloepenroute
 • Er is gesproken over een combinatiefunctie dorpscafé en dorpshuis op de plaats van het café. Beide in stand houden is moeilijk hier in dit dorp.

Het hele plan voor havenuitbreiding en uitdiepen van de weg er naar toe lijkt te stranden op de duiker in de Ottemaweg. Ophogen van die duiker zou € 175.000,- kosten.

 

 1. Verkeer

Wiebe Meijer geeft toelichting.

 • We zijn als Dorpsbelang vertegenwoordigd in de verkeerscommissie van de school
 • Er worden oplossingen gezocht voor het knelpunt fietspad vanuit de Aukje Wybengawei/Dr. Kijlstraweg.
 • Bij de kruising JB-wei/Douwelaan is de wens om een zichtbare remming te maken
 • De bestrating KM wei tot aan de kruising naar de nieuwbouw Oentsjerk wordt aangepakt
 • Bij de school is het erg smal, zeker als daar auto’s staan en de bus of strooiauto daar langs moet. Er wordt nagedacht over verbreding
 • Parkeren op de stoepen aan de Dr. Kijlstraweg is niet verboden. Er is hier sprake van een zgn. 45° stoep en dat betekent dat de straat en stoep ‘Shared space’ zijn. Dat betekent letterlijk: gedeelde ruimte, waarbij ieder zelf verantwoordelijk is voor verkeersdeelname en elkaar de ruimte gunt om gebruik te maken van de openbare weg en voetgangers de ruimte te geven. Advies is wel om zoveel mogelijk aan één kant te parkeren.
 • Meer haakse parkeervakken aan de Mounewei gaat niet lukken.

Er wordt opgemerkt dat er op de Mounewei en de K.Rienewerfstrjitte, maar ook op de Dr. Kijlstraweg soms erg hard wordt gereden. Het is aan de wijkagent om hier meer controle uit te oefenen. Een bekeuring kan ook helpen. Misschien is een drempel op de Mounewei te overwegen.

 

 1. Culturele hoofdstad 2018

Anneke Groen is vertegenwoordiger vanuit Dorpsbelang in een werkgroep samen met de andere dorpen in de Trynwâlden. Iedereen wil wel, er zijn wel ideeën, maar concreet wordt het niet. Totdat een ondernemer uit Ryptsjerk aangaf dat hij het wil oppakken. De gemeente heeft een bijeenkomst georganiseerd en heeft een faciliterende en coördinerende rol. Dhr. Knossen vraagt of deze rol wordt opgepakt. Dorpsbelang is hier wel tevreden mee. Vanuit de het project “Frysk fan ûnderen op”, is de suggestie gekomen om iets met Fryske gedichten te doen over een bekende persoon uit het dorp. De naam lytse Sjoerd wordt hier genoemd. Anneke en Wies pakken dit verder op.

 

 1. Warbere Mouners

Wiebe Meijer geeft een toelichting op de nominatie Warbere Mouners. En vervolgens een schets van de persoon die hiervoor in aanmerking komt en vooral zijn inzet voor Mûnein/Readtsjerk. Piet de Vries is de uitverkorene, vanwege zijn jarenlange inzet in o.a. de redactie van de dorpskrant. Hij is mede-initiator geweest en nog steeds als eindredacteur actief. Daarnaast heeft Piet zich op allerlei andere manier ook ingezet voor de dorpen. Zijn vrouw Anneke mag een dinerbon van Staniastate, een bos bloemen en een blijvend aandenken, een zilveren molentje in de vorm van een speldje met inscriptie van het jaartal, in ontvangst nemen.

 

 1. Financiën

Er volgt een toelichting op de financiën, naar aanleiding van vragen. Wilma Wevers en Eelkje v.d. Zwaag hebben als kascommissie alles goed bevonden. Tevens zijn door hen de financiën van de dorpskrant bekeken. Ankie Galama is penningmeester van de dorpskrant.

Voor Dorpsbelang is dat Margriet Sirag. Haar wordt decharge verleend.

Voor volgend jaar zitten Wilma Wevers en Hedzer de Jong in de kascommissie. Doede van de Meer is reserve.

 

 1. Website Trynwâlden

De website wordt beheerd door Geert Knobbe en Hans Dijkstra. Foto’s, berichten, nieuws mag naar hen toegestuurd worden. Over de nieuwe website is niet iedereen enthousiast. De oude was duidelijker. Daar waren gelijk foto’s te zien met onderschrift. Nu moet er met knoppen worden gewerkt.

Enkele verbetersuggesties: de knop ‘mear witte’ of ‘lees verder’ zou groter en duidelijker kunnen om de lezers uit te nodigen verder te lezen of te kijken. Een andere suggestie is werken met pictogrammen.

 

 1. Bestuursverkiezing

Tseard van de Kooi is aftredend en niet herkiesbaar. Hij wordt bedankt voor zijn inzet in het bestuur. Zelf geeft hij aan dat het een prettig bestuur is om in te werken en dat er een goede taakverdeling is. Iedereen doet wat. Hij ontvangt een bos bloemen als dank voor zijn inzet.

Anne Boskma zal hem in het bestuur opvolgen. Anne van harte welkom.

 

 1. Rondvraag
 • Er is een vraag over het rapport van de rekenkamer van Tytsjerksteradiel over hun streekvisie en dorpenvisie. Volgens dit rapport doet het gemeentebestuur hier weinig mee. Doede geeft aan dat onderwijs en zorg zijn uitgewerkt in deze visie. Andere onderwerpen nog niet. De opmerking wordt gemaakt dat de gemeente te weinig luistert naar wat de dorpen willen. Het onderwerp komt in de volgende bestuursvergadering aan de orde.
 • Vanuit het bestuur wordt geconstateerd dat er weinig wordt gedaan voor nieuwe inwoners. Het Dorpsbelangbestuur overweegt om aan het eind van het jaar alle nieuwe inwoners eens uit te nodigen en hen een programma te bieden.
 • Jan Sikma heeft doorgegeven dat er wat gedaan zou moeten worden met de onoverzichtelijke bocht in de Halligenwei. Het probleem wordt herkend.

 

April 2016

Ankie Galama