...altyd nijsgjirrich!

Nieuwe streekkenners voor streekplatform Noordoost Fryslân

Han Westerhof uit Aldtsjerk, Berber Dedden uit Jistrum, Barend van der Veen uit Burdaard, Bothilde Buma uit Buitenpost, Gerda Bos-Jonkman uit de Falom en Yvonne Hiemstra uit Ee zijn door Gedeputeerde Staten benoemd als leden van het nieuwe streekplatform Noordoost Fryslân.

Zo’n 25 betrokken en enthousiaste bewoners uit het gebied toonden interesse in deze vrijwillige functie. ,,De animo foar dizze funksje gie ús ferwachtigen te boppe”, aldus gebiedsgedeputeerde Johannes Kramer. Onder aanvoering van de gebiedsgedeputeerde helpt het streekplatform bij het ontwikkelen en begeleiden van projecten die bijdragen aan de leefbaarheid in de regio. De leden gaan het gebied in op zoek naar goede projecten en het platform adviseert over het toekennen van Europese en provinciale subsidies.

Geld voor goede plannen uit de streek

Inwoners van Noordoost Fryslân zijn gewend ‘het heft in eigen handen te nemen’. De termen: dwaande, een betrokken mienskip met een ‘handen uit de mouwen mentaliteit’,  doe-democratie, coöperatieve initiatieven, zelfsturing, sterke sociale cohesie, samenhang en netwerken typeert de kracht van de inwoners van de regio. Met een steeds meer terugtredende overheid is die kracht nodig om de leefbaarheid in de regio te behouden en te versterken. Ter ondersteuning van inwonersinitiatieven kan gebruik worden gemaakt van twee subsidieregelingen. De Europese steunregeling LEADER en het zogenaamde Iepen Mienskipsfûns, een provinciale subsidieregeling.

 

Streekhûs

Initiatiefnemers van projecten worden geholpen bij het opzetten van de projectplannen door medewerkers van Netwerk Noordoost in het Streekhûs in Burgum. Vanuit de samenwerkingsagenda Netwerk Noordoost werken de zes Noordoost Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân samen met ondernemers en maatschappelijke partners aan de sociaal economische ontwikkeling van het gebied. In het Streekhûs is het secretariaat voor het streekplatform te vinden.