...altyd nijsgjirrich!

Krystfeest by it Kruirêd

It wie wat in kâlde en reinige gearkomste op tongersdei de 22e. Mar dochs: der wie in protte publyk. De bern en it personiel fan it Kruirêd brochten mei nocht en wille  hun stikjes. Ek waarde der troch harren dounse en tonielspiele. En dan dat prachtige konsert troch de jongerein fan de Bazuin! De organisaasje wie yn hannen fan de Doarpsferiening Mûnein / Readtsjerk.

I

0 van 0