...altyd nijsgjirrich!

Nei it eilân yn Ottama Wiersma reservaat

Op in sneintomiddei wienen wy te rinnen. Yn it Ottama Wiersma reservaat. Doe kamen wy der êfter dat it eilân der tsjinwurdich te berikken is. Mei in lyts boatsje. Jo loeke josels en it flot oan in ketting nei de oare kant. En krekt sa ek werom as jo útsjoen binne. .Der wurdt ek baggere yn de feart. Sjoch it skitterende sleepboatsje op de foto. Hulde foar it Frske Gea dyt it eilân iepen steld hat.

0 van 0