10.00 11.30 Mûnein/Readtsjerk

Tongersdei 19 jannewaris fan 10. – 11.30. In kopke kofje of thee en efkes byprate mei de doarpsgenoaten. Foar  jong en âld. Opjaan net nedich. Foar meer ynfermaasje: 058- 2563479 / 2562039 ( Aly Spanjer / Ada Inia ). Ek tongersdeis op de data 16 febrewaris en 16 maart fan 10. oant 11.30.