...altyd nijsgjirrich!

Slagge foar ‘Skriuw mar Frysk’

De ôfrûne moannen hawwe 16 Trynwâldsters meidien oan de kursus 'Skriuw mar Frysk – module 1'.

Dizze kursus wie ûnderdiel fan it programma “Fan ûnderen op”: in projekt
fan de Ried fan de Fryske beweging, dêr’t Aldtsjerk oan mei dien hat.
Lesjouster wie Oatske van der Zwaag en de measte kursisten binne sa entûsjast
wurden dat se harren fuortdaliks opjûn hawwe foar module 2.
Dit ferfolch wurdt kommende hjerst/winter ek wer hâlden yn doarpshûs Oerein yn
Aldtsjerk.

0 van 0