...altyd nijsgjirrich!

Boartsje by Trimbaan Mûnein

Moai waar en blide bern op de trimbaan op in sneintomiddei

In tal minsken út de Mûnein hat der oan wurke dat der in trimbaan kaam. Mei sa’n viif tastellen. De trimbaan is finansjeel mooglik makke troch it  het Iepen Mienskips Fûns. Ien fan de bern hie noch wol wat te winskjen: in fuotbal kooi! No dy skient 7 april al op de aginda te stean fan de Algemiene Leden gearkomste fan de Doarpsferiening Mûnein / Readtsjerk.

 

0 van 0