...altyd nijsgjirrich!

Lenny Kuhr yn Readtsjerk

It moaie waar lokke nei bûten. Oan de oare kant: sa’n bekend artyst as Lenny Kuhr sjogge jo net alle dagen yn dizze omkriten; dat: derhinne!

In grutte opkomst út de wide omkriten. De earste minsken kamen withoe betiid – fan it Amelân! Mar ek út de eigen kontreien kamen de minsken nei it Readtsjerkje.

Sjoch hjir foar mear foto’s en in ferslach.

 

 

0 van 0