...altyd nijsgjirrich!

Barbecuepakket bestelle

Bêste belangstellenden. Dit jier lûke we de snein wer by it doarpsfeest. Dat wurdt dus wer in barbecue!

No woansdei 17 en freedtejûn 19 maaie kinne jimme de barbecue-pakketten keapje by Café Moarkswâl. By betelling ûntfange jimme in spesjale bon dy’t op de snein 11 juny by Cateringservice M. van Kammen Aldtsjerk ynlevere wurde kin. Graach mei kontante betellingen oankomme. Dat wurdt wer hearlik genietsjen mei live muzyk fan Van Geeft M.

0 van 0