...altyd nijsgjirrich!

Doarpsfeest: donderdag 11 mei in vogelvlucht

Video van de Feestcommissie Mûnein / Readtsjerk

Gister is het dorpsfeest van start gegaan. Op het grasveld aan de Klaas Rienewerfstrjitte staat de kermis, de feesttent is neergezet en donderdag is het feest van start gegaan met de jaarlijkse volleybalwedstrijd.
Bekijk hier de sfeerimpressie van donderdag.

Programma
Freed 12 maaie:

 • 12:00 oant ±14:00 Programma foar de skoalbern.
 • 19:00 Kwart-, heale- en finale volleybaltoernoai op it
  feestterrein. Oanslutend priisútrikking yn ‘e
  feesttinte.
 • 21:30 Feest mei de band VIRUS. Yntree € 10,-.

Sneon 13 maaie:

 • 11:00 oant ±14:00 Kofferbaksale op it
  feestterrein.
 • 14:30 Demo brandweer Gytsjerk op it feestterrein
  mei oanslutend spultsjes û.o aaigoaien en
  spikerslaan.
 • 16.30 Matinee mei Trienes, DJ SYBREN en de
  SUPERHELDENBINGO mei leuke prizen! Yntree
  fergees.

Snein 14 maaie:

 • 10:00 Tsjerke yn ‘e tinte mei gearwurking mei
  de Bazuin.