...altyd nijsgjirrich!

In eachje yn it seil : mei elkoar, foar elkoar.

De Trynwâlden telt al veel mensen die, ondanks hun drukke bestaan, aan en om elkaar denken. Mensen die betrokken zijn bij het wel en wee van hun medemens, buren, wijkbewoners en op respectvolle afstand een oogje in het zeil houden… die helpen voorkomen dat iemand tussen de wal en het schip valt als het gaat om zorg en welzijn.

Immers, niet iedereen wil, durft of kan om hulp te vragen. Daardoor blijft een zorgvraag vaak niet gehoord en oningevuld. Terwijl we met elkaar en een beetje aandacht voor elkaar een zorgbehoefte meestal tijdig kunnen herkennen en oplossen.
Dat is de gedachte achter het mienskip-proefproject ‘In eachje yn it seil: mei elkoar, foar elkoar’ dat binnenkort van start gaat in Oentsjerk. Dit project is een initiatief van zorgcoöperatie Tirza en de Protestantse Gemeente Trynwâlden. Voor de invulling en signalering wordt een beroep gedaan op vrijwilligers uit alle levensovertuigingen en met uiteenlopende achtergronden. Zijn er vragen waar de vrijwilligers niet uitkomen of waarover ze willen overleggen, dan kunnen ze een beroep doen op de hulpverleners van het Dorpenteam, de zorgcoach van Tirza, de predikant of KEaRN. Deze denken mee, geven ondersteuning en/of schakelen indien nodig andere netwerkpartners in, zoals een arts of zorginstelling. Degene die de zorg nodig heeft behoudt te allen tijde zelf de regie. Na afloop van de proef wordt besloten of het project wordt uitgebreid over heel Trynwâlden. In het voorjaar van 2018 wordt het resultaat van de proef beoordeeld en de beslissing genomen.
In een reeks bijeenkomsten voorafgaande aan de proef is de bereidheid gepeild om als vrijwilliger hier aan mee te werken. Ook is onderzocht of men alleen of als team wil meedoen. Dit verschilt van straat tot straat, van wijk tot wijk. Gezien de vertrouwelijkheid en signaalfunctie zullen de vrijwilligers het komende half jaar getraind worden via o.m. themabijeenkomsten, zoals een workshop eenzaamheid ‘De kunst van het alleen zijn’, ‘Wat is de taak en rol van de vrijwilliger’ en ‘Hoe zorgzaam zijn we voor elkaar?’ Daarnaast zijn er voor vrijwilligers en inwoners op een aantal donderdagen ontmoetingsuren over ‘de zorgzame buurt’. De deelnemende organisaties zijn vol vertrouwen dat met dit project in een vroeg stadium kan worden voorkomen dat het welzijn van inwoners ongemerkt wordt aangetast en ook dat instanties langs elkaar heen werken.
Wilt u meer weten of u aanmelden als vrijwilliger neem dan contact op met Paul Palmboom, bestuurslid Dorpsbelang Oentsjerk, tel. 058-2563276, of stuur een mail naar: paulpalmboom@hotmail.com