...altyd nijsgjirrich!

It iis der út – skriezen der yn

Op plakken lei it iis noch op de Aldtsjerkster lâniisbaan, mar dêr lûke de skriezen har sa't it liket neat fan oan.

Doe’t bestjoersleden fan de iisklub ôfrûne snein it wetter fan de lâniisbaan fuortrinne lieten, hiene se net betinke kinnen dat trije dagen letter de skriezen it lân al wer yn besit nimme soene. Jan Oostenbrug, dy’t dizze foto’s hjoed makke, telde mar leafst 110 eksimplaren.