...altyd nijsgjirrich!

Algemiene ledegearkomste Fûgelwacht Trynwâlden

Tongersdei wie der in geweldige opkomst yn It Wapen fan Fryslân, it siet groat fol, by de ledegearkomste fan de Fûgelwacht Trynwâlden.

Jorn en Age Sikma krigen in ofsjele oarkonde fan Henk Minkes, de foarsitter fan de Fûgelwacht Trynwâlden. De ferlotting mei moaie prizen wie ek wer in feest op himsels.
Betty Kooistra hie wer in prachtige presentaasje makke oer de natuer yn har eigen omjouwing.
0 van 0