...altyd nijsgjirrich!

Unike fytsboerd stikken

Yn Gytsjerk is it krekt pleatste oanwiisboerd foar fytsers oan de Trynwâldsterdyk stikken.

Of it net mei sin bard is of fandalisme west hat is net bekend. It is fansels tige spitich dat it moaie boerd no stikken is.

0 van 0