...altyd nijsgjirrich!

Fergadering “Doarpsein” 2021 giet net troch, mar it sammeljen fan it ledenjild ek net.

It wie wer gesellich op de jierlikse fergadering fan de Eineferiening.

Bêste Einfreonen,
It bestjoer fan de “Doarpsein”hat fanwege jim sûnens en dat fan it bestjoer besletten it sammeljen fan it ledenjild foar dit jier ôf te brekken. Dit skeelt jim fansels in moai stik bûter yn de brij*. De ponghâlder hat net sokke djippe búsen as Wopke Hoekstra, mar hy kin it mei de sinteraasje nog wol in jier útsjonge sûnder dat it wolwêzen fan de einen yn gefaer komt.
Us gesellige jierfergadering moatte wij dir jier ek misse, dêrom stjoere wy dizze moaie print mei it boadskip dat jim dizze maitiid as jim de loopkes trochh it doarp kuierje efkes in praatsje meitsje mei de doarpseinen.
It is in medisin foar de einen en jimsels.
Bliuw sûn en jou omtinken oan de doarpseinen.

It bestjoer.

Deze mededeling ontvingen wij onlangs in de bus, als dorpsgenoten van Ryptsjerk.
Onderstaand een indruk van wat we zo ongeveer gemist hebben; het verslag van de vergadering van vorig jaar.
* noot van de redactie: omgerekend ongeveer 40 gram boter; dit is een flinke brok in een pan “sûpengroatenbry”!

Verslag vorig jaar.
Vrijdag 21 februari 2020 kwam de “Eineferiening” voor de 82 keer bijeen om het wel en wee van de ons dierbare dorpseenden te bespreken. Op efficiënte wijze werd door de voorzitter, dhr. Wybe van der Laan de lange agenda afgewerkt met punten als jaarverslag, overzicht penningen en verloting.

De “koercontroleur” (de enige in Nederland) deed schriftelijk verslag vanwege ziekte en kon ons meedelen dat de korven op het eendenhotel goed worden gebruikt en minder vatbaar zijn voor “landrovers” als katten en ander gespuis. Eén korf werd vorig jaar drie maal gebruikt voor een nest, waarbij alle eieren uitkwamen.  Helaas moeten we wel constateren dat de populatie mede door de door ooievaars in gebruik zijnde laagvliegroute boven de vaart niet groeit. De ooievaars die elders hun eten verzamelen vliegen langs deze route al snackend weer naar hun nesten bij de Kleine Wielen. Omdat de invloed van de vergadering beperkt is, in deze en ook voor de lagere school aanvoer nodig blijft wordt hier niks over opgenomen in de actielijst.

“Priis sprekken”. Voor de pauze konden degenen die de degens in drie minuten met elkaar wensten te kruisen een briefje met een onderwerp trekken. Het was Simon Trommel die het onderwerp “Fan it gas” wist te koppelen aan waar het in de wereld en Ryptsjerk om gaat: humor, eten en eenden. Kort samengevat: om de CO2 uitstoot te voorkomen eet je geen (eenden)vlees en om geen eenden te verpletteren onder de wielen “voet van het gas” in de bebouwde kom!

Als gastspreker was uitgenodigd Jacob Bijlsma, de natuurliefhebber en vogelkenner van It Houwiel bij Broeksterwâld, hij wist de aanwezigen te boeien met geluiden, plaatjes en filmpjes van vogels. Zijn verhaal sloot mooi aan op het gedicht dat eerder die avond was voorgedragen door Jouke Vlieger “Wat minder yn in tiid fan mear”. Als je de plaatjes ziet is Fryslân en onze omgeving, zo mooi dat je eigenlijk de aan de fiets genoeg hebt in je vakantie.

Zo rond 11 uur sloot de tevreden voorzitter de vergadering.