...altyd nijsgjirrich!

Tien jaar was het stil….

Tien jaar was het stil. Tot in januari 2018 gemeente Tytsjerksteradiel en zakenclub Trynwâlden het oude plan om een bedrijventerrein te ontwikkelen tussen Rengersweg en Sanjesreed in Oentsjerk nieuw leven inbliezen.

Op 10 oktober 2018 werd door de gemeente Tytsjerksteradiel een voorontwerp wijziging bestemmingsplan Sanjesfjild gepubliceerd om de bestemming te wijzigen van agrarische grond naar bedrijventerrein categorie 1 en 2. De verwachting is dat hier in juni door de gemeenteraad een besluit over wordt genomen.

Dorpsbewoners en Dorpsbelangen Oentsjerk werden bij de ontwikkeling van de ‘nieuwe plannen’ niet betrokken. Aanwonenden kwamen in verweer. En ook elders uit het dorp kwamen geluiden van voor- en tegenstanders. Vijftien zienswijzen werden ingediend vanuit verschillende geledingen, zowel binnen als buiten ons dorp. In de gemeenteraad werden vurige pleidooien gehouden, voor en tegen. De gemoederen liepen op. Ondertussen vervolgt de gemeente haar koers om het bedrijventerrein te ontwikkelen, terwijl duidelijk is dat binnen Oentsjerk de meningen sterk verdeeld zijn. Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelangen op 11 april werd dit nogmaals helder.

Dit kan en moet anders, vindt Dorpsbelangen. Zeker met de nieuwe Omgevingswet op komst, kan het niet meer zo zijn dat er een plan ontwikkeld wordt zónder zeggenschap vanuit de (directe) omgeving. Dit heeft Dorpsbelangen in haar zienswijze van november 2018 ook kenbaar gemaakt aan de gemeente.

Door alle gesprekken die hebben plaatsgevonden is duidelijk geworden dat er anno 2018/2019 andere ideeën zijn over de wenselijkheid van een bedrijventerrein, een andere visie is op onze groene omgeving en er ook andere dan alleen economische belangen zijn, namelijk verkeersveiligheid, recreatieve belangen, landschappelijke belangen, milieu-aspecten en de belangen van aanwonenden.

Dit vraagt om het voeren van een open gesprek van onderop, om zo met elkaar tot een oplossing te komen. Een gesprek tussen aanwonenden, andere dorpsbewoners, betrokken ondernemers, zakenclub, wethouder, raadsleden en Dorpsbelangen. Met ondersteuning van Doarpswurk. Een gesprek, waarin iedereen bereid is om naar elkaar te luisteren en we bereid zijn om onze meningen te herzien als er nieuwe inzichten ontstaan. Een gesprek waarmee we tot een gedragen besluit willen komen.

Dorpsbelangen Oentsjerk zal namens het dorp wethouder Gelbrig Hoekstra van de gemeente Tytsjerksteradiel voorstellen om de huidige plannen ‘on hold’ te zetten en eerst gezamenlijk dit gesprek aan te gaan. Steunt u als dorpsbewoner van Oentsjerk dit voorstel? Vóór 20 mei kunt u reageren, bij voorkeur een reactie via de mail dorpsbelangenoentsjerk@gmail.com.