...altyd nijsgjirrich!

Foto’s Hille Vlasman by Tsjerkepaad 2019

De beide tsjerken fan Readtsjerk en Aldtsjerk dogge ek dit jier wer mei oan Tsjerkepaad. Fanôf 6 july oant en mei 14 septimber is elk wolkom om op de sneontemiddei fan healwei twaën oant fiif oere. Us frijwilligers kinne jimme fan alles oer de tsjerke en har skiednis fertelle. Dit jier ha we in foto-eksposysje fan Ds. Hille Vlasman yn de beide tsjerken hingjen. It hyt “Vaar naar diep water”, in wiere oanrieder.

‘Vaar naar diep water’ in Aldtsjerk en Readtsjerk

 Er is een verhaal dat je omgeeft als een zachte zeebries.
Dat danst op de melodie van de hoop.
Een majestueuze wolkenpartij. Een roestig anker op een voordek. Een oude grafzerk. Koeien in de stromende regen. Een engel op een nok van een dak. Woeste golven en een verstilde zee, alles raakt aan een oerverhaal. In oude Bijbelvertalingen zo treffend verwoord met: En het geschiedde…
‘Vaar naar diep water’ van Hille Vlasman in de Pauluskerk te Aldtsjerk en ’t Readtsjerkje te Readtsjerk, is een uitnodiging om met de beelden en woorden op eigen wijze zelf verder te spelen.
Fan herte wolkom!