...altyd nijsgjirrich!

Optocht Aldtsjerk útsteld

De optocht yn Aldtsjerk giet jûn net troch. It Feintebûn hat it in dei útsteld.

It Feinteboun meldt: ,,Wy blaze de optocht ôf! Moarn om 10 oere sette wy de optocht troch. Kertier oer tsienen geane we los!”