...altyd nijsgjirrich!

Jeugdleden mei nei it tsjerkje fan Gytsjerk

Yn de toer fan dizze tsjerke sit wat hiel bysûnders en dit kin wolris de ienige tsjerke fan Fryslân wêze dêr't se yn sitte te brieden en wêr't no jongen yn sitte. Wy hawwe it oer Goudûlen! In het Nederlands: Kerkuilen.

KLIK HJIRRE FOAR MEAR YNFO OP IT WEBSTEK: