...altyd nijsgjirrich!

Karbyt sjitten

Tradisjoneel waarden fansels ek yn Oentsjerk de bussen mei karbyt ôfsketten.

Acht bussen op ‘e rige en in grutte op tsjillen stiene klear. De jongens dronken moarns kofje en ieten dêrby oaljebollen fan KIKA út Aldtsjerk en de middeis foarsichtich wat bier fansels.

Neidat de boargemaster west hie mocht it grutte kanon net mear brûkt wurde, mar de lytsen joegen likefolle lawaai…. In moaie tradysje.