...altyd nijsgjirrich!

Mei fjoerwurk it nije jier yn!

Yn Oentsjerk kaam it fjoerwurk yn in kroade nei it sintrum foar it Kafee. Prachtich fjoerwurk waard dêr ôfsketten!

Gelokkich wie de mist aardich tinner wurden om 12 oere dat de himmelferljochting, it fjoerwurk wie goed te sjen. Der bleaunen sels auto’s stean om der nei te sjen!

2020 is goed ynset en dat komt goed út, it is ek in dei langer. Hooplik komme alle goede winsken út!

Ek fan de redaksje fansels Lok en Seine tawinske.