...altyd nijsgjirrich!

Een kaartje voor Lenie

Een vriendelijk verzoek van Sjoerdtje de Vries:

OPROP!!!
Lenie wennet bij Zorgvilla Kakelbont en se wurdt tiisdei 20 april 50 jier.
Troch de corona kin dit net fierd wurde.
Wat soe ’t moai wêze as der in protte minsken har in kaartsje stjoere:
Lenie
P/a Zorgvilla Kakelbont
Flokhernepaed 8
9063 JS Mûnein

OPROEP!
Lenie woont bij Zorgvilla Kakelbont en ze wordt dinsdag 20 april 50 jaar.
Door de corona kan dit niet gevierd worden.
Wat zou het mooi zijn wanneer vele mensen haar een kaartje sturen:

Lenie
P/a Zorgvilla Kakelbont
Flokhernepaed 8
9063 JS Mûnein

Alvast bedankt, Sjoerdtje