...altyd nijsgjirrich!

Moai jûnsljocht

Dizze dagen skynt de sinne machtich moai! Foaral tsjin it ûndergean fan de sinne wurde de kleuren waarm en liket alles yn goud te feroarjen..... De simmer komt deroan!

0 van 0