...altyd nijsgjirrich!

Mei pensioen….

Nei fyftich jier by Soldaat yn 't spier is Durk no út it wurk.

It hat moai west, no earst thús de boel wat opknappe en mei droech waar op de rappe racefyts de wrâld yn, der mar net in slach om hinne, seit Durk, want ik moat eins net in nacht fan hûs….

Mear foto’s en ynformaasje klik hjirre

0 van 0