...altyd nijsgjirrich!

Digitale ALV Dorpsbelang Aldtsjerk 10 december 2020

Hieronder een verkorte weergave van de onderwerpen die op 10 december tijdens de ALV zijn besproken   Concept Verslag (digitale) ALV             Dorpsbelang Aldtsjerk          10 december 2020             Start 19.45/20.00 uur eindtijd 21.00 uur Opening De aanwezigen bij deze 1e digitale […]

Hieronder een verkorte weergave van de onderwerpen die op 10 december tijdens de ALV zijn besproken

 

Concept Verslag (digitale) ALV            Dorpsbelang Aldtsjerk
         10 december 2020            Start 19.45/20.00 uur eindtijd 21.00 uur
 1. Opening
  De aanwezigen bij deze 1e digitale Algemene Leden Vergadering van Dorpsbelang Aldtsjerk worden via Teams welkom geheten.
  De raadsleden zijn afwezig i.v.m. raadsvergadering
 2. Mededelingen / Bestuurszaken
  1. Pilot busroute strekken lijn 51 = definitief geworden stond in de LC – alle bevraagden (niet de aanwonenden) behalve de buschauffeurs zijn tevreden.
  2. Update Wetterwalden – er is contact gezocht met Dorpsbelang Rinsumageest, we gaan gezamenlijk optrekken. Gaat om het doorzetten van Murk naar Rinsumageest (en Dokkum). Er is ook contact met Heidemij en Arcadis, Merk Fryslân en er wordt een stichting opgezet voor dit project. Dit wordt een project van lange adem / financiën – maar is mogelijk te linken met natuurontwikkeling (bijvoorbeeld Wetlands bij Eeltjemar waar recreatieve plannen worden ontwikkelt).
  3. Onderzoek automatische incasso (AI) contributie
   1. Dorpsbelang Aldtsjerk onderzoek te optie om voortaan via AI de contributie te innen.
   2. Een klein aantal dorpsbewoners hebben ondanks diverse herinneringen nog niet betaald. Wat te doen?
  4. Kerststal is geplaatst bij de flat en de brug is verlicht. Dorpsbelang Aldtsjerk heeft al veel positieve reacties ontvangen. Onder het motto Ljocht bringt ús byinoar vraagt de Kerst Inn commissie een ieder iets van verlichting bij hun huis aan te brengen de komende periode.
  5. Groencontract – alle partijen zijn tevreden – binnenkort volgt bespreking met gemeente om het contract (langdurig) te verlengen.
  6. Reactie op openstaande punten met gemeente:
   1. Wat is de status m.b.t. het ‘wandelpad’ achter de Klinze? Er is op dit moment geen geld voor gereserveerd bij de gemeente. Dorpsbelang Aldtsjerk heeft de gemeente om een oplossing gevraagd zodat begin 2021 duidelijk wordt wanneer dit wandelpad gerealiseerd kan worden.
   2. Wanneer wordt de 30 km zone ingevoerd voor de Van Sminiaweg? Het uitbreiden van de 30 km/uur-zone staat op de actielijst van de gemeente. Hiervoor moet een verkeersbesluit genomen worden dat 6 weken ter inzage moet liggen. Vanuit de gemeente worden op dat besluit geen reacties/bezwaren verwacht. Maar voor de juiste registratie van maximumsnelheden (o.a. ook bron voor navigatiesystemen) is het wel noodzakelijk. Het is de bedoeling om dit in januari a.s. te laten doen. Na publicatie van het besluit kan vervolgens vrij snel de bebording worden aangepast.
 3. Verslag vorige vergadering (20191127) is vastgesteld.
 4. Waar is Dorpsbelang Aldtsjerk zoal mee bezig geweest (zie Brêgebidler #118)
  1. N.a.v. bestuursleden gezocht: we zijn dringend op zoek naar een penningmeester en secretaris, wellicht een parttime functie?
 5. Financiën Dorpsbelang Aldtsjerk
  De kascontrole 2019 heeft plaatsgevonden – de boekhouding is goedgekeurd, onder dankzegging aan Marja de With.
 6. Dorpsvisie
  Reacties op t concept: mooie weergave – frisse uitstraling. Met een tekstuele aanvulling over Sinnehonk wordt de dorpsvisie vastgesteld.
 7. Aldtsjerk Foarút
  Begin 2020 is Bureau Overwater betrokken bij de gesprekken: conclusie was gemeente geef duidelijkheid over wooncontingenten. Eind mei in Raadsvergadering: akkoord voor 23 wooncontingenten.
  Processtappen te doen: overeenkomsten maken zal nog tot maart duren is de verwachting, dan volgen bestemmingsplan procedures (3 x 6 weken termijnen).
 8. Rondvraag
   1. Wie heeft plek om de kerststal en schapen te laten overwinteren? Informatie / maten te bevragen bij Jan Klompmaker – kan in 3 stukken aangeleverd worden.
   2. Sinnehonk – er is beweging rondom behoud basisschool. Gemeente is (weer) gestart met onderzoeksbureau om opnieuw te kijken hoe men tegen de (kleine) scholen in de dorpen.
   3. Verzoek om bankrekening Dorpsbelang Aldtsjerk nogmaals in Brêgebidler te zetten
   4. Extra prullenbakken aanvragen bij de gemeente – bushalte / haven (strandje)? Maar ook afspraken inregelen voor het onderhoud en legen.
   5.  Textiel container in Aldtsjerk (naast de glascontainer) wordt aangevraagd en naar verwachting snel geplaatst.
   6. Trynwalderein – hier is Jan Klompmaker namens Aldtsjerk bij aangehaakt. Er wordt een enquête rondgestuurd, met die input wordt plan van aanpak gemaakt.
 9. Sluiting
  De aanwezigen worden bedankt voor hun virtuele aanwezigheid en inbreng.