...altyd nijsgjirrich!

Jierwiksel wol mei hurde knallen en fjoerwurk

De jierwiksel om 12 oere wie wol anneks mei prachtich fjoerwurk en hurde knallen.

Boppe Ljouwert, Gytsjerk en Oentsjerk wie de loft read fan de fjoerpylken. De hurde knallen wienen ek fan fier te hearren. Eins net folle oars as oare jieren. Allinne de nijjierswinsken mei in hândruk en in tút, dy wienen der net….

0 van 0