...altyd nijsgjirrich!

De ielreager kin wer by syn miel komme…

It hat in oantal dagen net kind; fisk en oare bisten út it wetter pikke. No leit it iis der noch yn mar dat duorret mei dizze temperaturen net sa lang mear. In gerêststelling foar de reagers....

0 van 0