...altyd nijsgjirrich!

Derút, de natoer yn…

It wie drok op de fyts- en kuierpaden snein. Troch it moaie waar wie men manmachtich op 'en paad. It foarich wykein op it iis en no ûnder oare by de knotte wilgen del yn it Bûtefjild. Mar ek dwers troch de fjilden hinne koenen de kuierders genietsje fan de hearlike sinnestrielen. It liket wol maitiid mar der kin ek noch wol in pak snie komme....

0 van 0