...altyd nijsgjirrich!

Trynwâlderein gaat door..!

De initiatiefnemers van Trynwâlderein hebben unaniem besloten door te gaan met het opzetten van dit bijzondere ‘ouderen-voor-ouderen-netwerk’ in de Trynwâlden. Dit burgerinitiatief moet er toe leiden dat de oudere inwoners van de zeven dorpen tot aan hun laatste dag goed verzorgd, temidden van familie en vrienden kunnen blijven wonen.

Het besluit om door te gaan is genomen na afronding van een maandenlang meningsvormingstraject en een recent afgesloten onderzoek naar de inzet van vrijwilligers. Contactpersonen uit diverse maatschappelijke organisaties en meer dan driehonderd inwoners waren hierbij betrokken. Uit de reacties blijkt dat de plannen voor dit ‘ouderen-voor-ouderen-netwerk’ op voldoende draagvlak kunnen rekenen, mits verbinding wordt gelegd met wat er reeds op dit gebied voorhanden is. Professionele welzijns- en zorgorganisaties die in de Trynwâlden actief zijn reageren positief. Het financieren van de opstart wordt mogelijk gemaakt door giften en subsidies.

Trynwâlderein wil bij uitvoering van haar plannen gebruik maken van de kennis en ervaring die ouderen voor elkaar willen inzetten. Het gaat om het bevorderen van elkaars welzijn op basis van gelijkwaardigheid, wederkerigheid en met respect voor elkaars privacy. Trynwâlderein borduurt hiermee voort op de lange traditie van onderlinge hulp die binnen de Trynwâldster dorpen bestaat. Daarnaast wordt ingezet op het stimuleren van sociale activiteiten.

Vanaf februari 2021 ligt het accent op het stap voor stap inrichten van een hechte organisatie die, als het om welzijn en zorg gaat, de stem van de Trynwâldster ouderen zal laten horen. Binnen het kader van eenvoudige ‘Zorg voor elkaar’ krijgen vrijwillige ‘ferbiners’ een centrale rol bij het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod. Persoonlijk contact staat hierbij centraal. Waar nodig wordt toegeleid naar professionals. Informatie die binnen het netwerk over ouderenwelzijn wordt verzameld, met inachtneming van de vereiste privacy, gebruikt voor belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding. Studenten van Stenden University worden in 2021 betrokken bij het realiseren van een organisatievorm die vrijwilligers ondersteund en verbinding tussen bestaande initiatieven mogelijk maakt.

De Trynwâlden omvat zeven dorpen met in totaal ca. 8.000 inwoners. Hiervan is 25% 64 jaar en ouder. In de komende 20 jaar zal dit percentage nog sterk toenemen. Tegelijkertijd verdubbelt de vraag naar (intensieve) zorg. Naar verwachting zal het aantal mantelzorgers en professionals op het gebied van welzijn en zorg afnemen.Voor nadere toelichting kunt u contact opnemen met

Dick Provoost
De Tille 5
9061DE Gytsjerk
06 4783 6787
dickprovoost@hotmail.com

0 van 0