...altyd nijsgjirrich!

HEA! Snoeie mei de skoansoan

Lieuwe Hansma fan Readtsjerk wol wat romte yn de tún hawwe troch wat beammen te kappen en te snoeien.

Skoansoan Pieter Damstra is de beroerdste ek net en helpt efkes in hantsje mei. Hy hat boppedat syn profesjonele fersnipperder meinaam, mar skoanheit kin der net hielendal mei út de fuotten.

Klik hjirre foar de útstjoering