...altyd nijsgjirrich!

Kort verslag van de ALV op 28 april 2021

Hieronder een korte weergave van de Algemene Leden Vergadering van Dorpsbelang Aldtsjerk.

 1. Opening
  De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.
 2. Mededelingen / Bestuurszaken
  1. Kandidaat bestuurslid / secretaris – Naomi de Haan – akkoord
  2. Kandidaat bestuurslid / penningmeester – Joast de Boer – akkoord
 3. Verslag vorige vergadering (20201210) – geen aanvullingen / vragen
 4. Waar is Dorpsbelang Aldtsjerk zoal mee bezig geweest
  1. Kerststal en brugverlichting – opgeruimd en wordt uitgebreid gedurende het jaar
  2. Deelname Stichting Noordelijke Woudroute – korte toelichting door René – samenwerking met verschillende dorpen, waterschap – wordt langlopend traject. Doel: fiets en vaarverbinding van Leeuwarden naar Dokkum verbeteren / uitbreiden.
  3. STIP – onderzoek scholen in Trynwâlden. Was sprake om een nieuw kind centrum te vormen in Trynwâlden, maar het onderzoek is kort voor deze ALV beëindigd. Jitske de Boer houdt Dorpsbelang Aldtsjerk op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.
  4. AED geplaatst – de postcodeloterij heeft nieuwe AED gesponsord bij de haven. We hebben nu dus 2 AED’s maar hiervoor zijn ook hulpverleners nodig – bellijst is achterhaald en duurt te lang. Dus graag zoveel mogelijk aanmelden – zie informatie in de Brêgebidler. Eventueel kan een cursus in Aldtsjerk gegeven worden.
  5. Contract groenbeheer – wordt aan verlenging gewerkt. NB – helaas is dit niet gelukt, kort na de vergadering gebleken dat het contract vooralsnog niet verlengd wordt. De gemeente gaat het maaien in eigen beheer overnemen.
  6. Trynwalderein – vrijwilligers die inwoners Trynwâlden op allerlei fronten kunnen / willen helpen. Er staan zo’n 150 mensen op de lijst die als vrijwilliger aan de slag willen. Per dorp wordt aan omtinkers gedacht – aanmeldingen kunnen via Jan Klompmaker.
  7. Noodkreet Stichting Cultureel Erfgoed. Na een noodkreet van de Stichting heeft Dorpsbelang Aldtsjerk de jaarlijkse bijdrage verhoogd, en dit aan de andere Dorpsbelangen doorgegeven met het verzoek hetzelfde te doen.
  8. Gezamenlijke dorpsbelangen vergadering op 16-2-21 – er zijn werkgroepen gevormd om gezamenlijk op te trekken op de verschillende onderwerpen.
  9. Bestuurlijk overleg met B&W op 10 maart 2021. Goed overleg met B&W gehad, waarbij diverse onderwerpen zijn besproken.
   Het wandelpad bij de Klinze wordt in orde gemaakt, verlaging snelheid in het dorp is ingepland.
  10. Strandje bij de mar wordt na de broedperiode opgeschoond door de havencommissie.
  11. In september monumentendag met Aldtsjerk centraal, áls het kan gezien de Corona-ontwikkelingen.
 5. Financiën Dorpsbelang Aldtsjerk
  1. Aankondiging: over naar automatische incasso (2020/2021), hierover volgt nadere informatie via onze nieuwe penningmeester.
   Het financiële verslag is na de vergadering naar de aanwezigen verzonden en via de mail akkoord bevonden. Hiermee heeft het bestuurd decharge verkregen op het financiële overzicht, onder dankzegging aan Marja de With.
 6. Statusupdate Dorpsvisie – is ingediend bij Gemeente, het wachten is nog op een formele overhandiging zodra dit mogelijk is i.c.m. Corona-maatregelen.  Dorpsbelang heeft een aantal onderwerpen doorgegeven om mee te nemen in het DorpsVisieVolgSysteem (DVVS).
 7. Aldtsjerk Foarút
  1. Vorige ALV is een update gegeven. Aannemer zal grond kopen en wordt risicodrager (dit is Jelle Bijlsma) – principeakkoord ligt er met grondeigenaar en Aldtsjerk Foarút. Er wordt op dit moment echter alleen gesproken over stikstof. Staat vergunning nu in de weg.
   Eind dit jaar schep in de grond? Het is wachten op uitkomst stikstof discussie. De stikstof / Pfas norm matcht niet met de huidige regelgeving.
   Afspraken met betrekking tot burgerparticipatie blijven van toepassing – de uitgangspunten blijven gelijk. Toezegging 23 woningen blijft staan tot 2030.
   Nu toch weer vertraging ziet ook de Raad van Toezicht, met de nieuwe leden Chantoine Boomsma, Anne Dorenbos en Jacob de Vries.
 8. Vragen
  1. Is het een idee om Facebook account voor Aldtsjerk, al dan niet in combi met Trynwâlden.nl – aan te maken / nieuw leven in te blazen? Hier gaat Dorpsbelang Aldtsjerk naar kijken.
  2. Kent iedereen de Fixi-app ? Deze werkt makkelijk en effectief.
 9. Sluiting
  De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.