...altyd nijsgjirrich!

Utslach fûgelkwis bekend en hege kamera sjocht alles…

Op it webstek fan de Fûgelwacht is dizze maitiid wer fan alles te finen.

De ûtslach en antwurden fan de fûgelkwis binne bekend en hjirre te finen. It wie net maklik!

De wyldkamera fan de fûgelwacht sit no in skoftsje wol in best ein de loft yn. In bulte opnames binne naam en ien bist hat de measte oandacht krigen. Hiel nijsgjirrich…. Sjoch hjirre.

 

0 van 0