13:30 Mûnein/Readtsjerk

Tsjerkepaad 2021

Natuurlijk in afwachting van de richtlijnen van het RIVM, maar wij hebben goede hoop.

Vanaf zaterdag 3 juli tot en met 11 september staan de deuren van ’t Readtsjerkje iedere zaterdag vanaf half twee tot vijf uur voor iedereen open. Gastvrije vrijwilligers vertellen graag over de historie van het kerkje.

Dit jaar is er een bijzondere expositie te bewonderen. Trots kunnen we melden dat Doet Boersma, sinds kort inwoonster van de Trynwâlden, enthousiast op onze vraag om te exposeren reageerde.
Doet Boersma, schildert sinds 35 jaar de natuur. In eerste instantie landschappen vol expressie en kleur. De laatste jaren beeldt ze niet landschappen uit, maar ze neemt de kijker mee naar de onzichtbare, maar toch onmisbare processen in de cyclus van de natuur.

Doet: “Tema fan dizze tentoanstelling is OADE OAN’ E FRUCHTBERE GRÛN. Elts jier wurdt it wer mailtyd, elts jier leveret de grûn wer opnij. Litte wy de grûn earje mei muzyk, proaza, byldzjende keunst, lessen en lêzingen. Dit lytsskalich projekt foar en troch de ynwenners yn en rûnReadtsjerk/Mûnein de Noardlike Fryske Wâlden. Op ferskate wizen wurdtder oandacht bestege oan bewustwurding fan ús grûn: ynformearje, harkje, fiere, leare en sjen op en yn it moaie Readtsjerk.”
Naast de mogelijkheid een bezoek te brengen aan de expositie, worden nog de volgende evenementen georganiseerd. Ook hier weer onder het voorbehoud van de richtlijnen van het RIVM. U kunt de status steeds volgen op deze site.

Sneon 17 as snein 18 juli
Moarnskonsert, kofje, kuier mei tekenjen.

(hinget fan ’t waer âf; sjoch webside www.readtsjerkje.nl).

Moarns betiid in oade oan’e grûn troch muzyk yn de greide.
Dit wurdt moarns betiid fan 8.00-8.30 oere spile. Besikers kinne komme, harkje en genietsje fan ‘e fûgels dy’t wekker wurde. Troch te genietsenfan muzyk en it greidelân sjogge wy wer mei oare eagen nei ús fruchtberegrûn. Oanslútend kofje yn’e tsjerke/pleats. Dernei om 9.30 oere, in teken-kuijer-tocht wêr’t besikers leare it lân(skip) om har hinne te tekenjen.

Opjaan graach foar 10 july by info@kafrl.nl
(Oan materiaalkosten, gebrûk fan tekenmaterialen en in stevich sketsboek(lesjild gratis) =€ 7,50 (betelje je as de tocht trochgietfoar de les en de materialen). Graag 15 min. fan te foaren oanwêzich wêze.  Sels kin je in taskemeinimme wêr’t it tekenboek en tekenmaterialen yn kinne. Fleske wetter? (Licht fiskersstuoltsjekin evt mei, moat draagber wêze).

Sneon 14 augustus
Lêzing Theo Mulder en Albert van der Ploeg . Tiid foar neipraten. (frijetagong; sels stoel meinimme)

14 augustus van 15.00-16.00 oere lêzing fan Theo Mulder oer fruchtbere grûn en Albert van der Ploeg oer polityk en ús lânskip. Dêrneidrankje en neiprate-17 oere/17.30 oere. Dit fynt plak yn de pleats fan famylje Tsjeard van der Kooi neist ’t Readtsjerkje.

14 en 15 augustus (frije tagong)
“Artist-in-residence”: sjoch Doet oan it wurk.

Beide dagen in útwreiding fan de tentoanstelling (mei ekstra wurk op ezels), iepen fan 11-17 oere. Beide dagen wurket Doet as “artist-in-residence” op ‘e pleats. Dat wol sizze: sy rjochtet in atelier yn en de minsken kinne har fragen stelle. It giet om in trochrinnendedemonstraasje.