...altyd nijsgjirrich!

Nasjonale Foarlêslunsj

It nasjonale foarlêslunsjferhaal is dit jier skreaun troch Mensje van Keulen. It is yn Heemstrastate yn it Frysk foarlêzen troch Gezina van der Zwaag.

De foar elts tagonklike lunsj waard besocht troch sa’n tritich minsken. Under it nuttigjen fan de lunsj brocht Gezina it ferhaal fansels sittend in prachtige grutte foarlêsstoel. Sa waard it kulturele mei it iten ferbûn. De harkers koenen it bot wurdearje.
Sa kin it middeismiel krekt wat smaakliker wurde….

0 van 0