...altyd nijsgjirrich!

Oproeping algemene ledenvergadering (met statutenwijziging)

Het bestuur van Dorpsbelang Giekerk nodigt u hierbij uit voor het bijwonen van een extra algemene ledenvergadering op woensdag 3 november 2021, 19.30 uur in Doarpshûs De Bân, Simke Kloostermanstrjitte 6 te Gytsjerk.

Het bestuur van Dorpsbelang Giekerk nodigt u hierbij uit voor het bijwonen van een extra algemene ledenvergadering op woensdag 3 november 2021, 19.30 uur in Doarpshûs De Bân, Simke Kloostermanstrjitte 6 te Gytsjerk.

Vanwege de coronamaatregelen wordt u gevraagd zich van tevoren schriftelijk uiterlijk dinsdag 2 november a.s. aan te melden via doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com of door een briefje op het contactadres Rinia van Nautaweg 53, 9061 AC Gytsjerk (brievenbus aan de straat).

Om problemen te voorkomen willen we graag iedereen testen bij binnenkomst op de ledenvergadering.

Wij verzoeken u dan ook om uw Corona testbewijs, op papier of in de app mee te nemen alsmede een legitimatie bewijs.

In de vergadering komt het voorstel tot wijziging van de statuten opnieuw aan de orde omdat het quorum op de jaarvergadering van 6 oktober 2021 niet is gehaald.  Het voorstel ligt ter inzage in Doarpshûs De Bân, is digitaal beschikbaar op www.trynwalden.nl en kan ook worden toegezonden na een verzoek daartoe via bovenstaand adres.

Tevens komt de vaststelling van de dorpsvisie Gytsjerk aan de orde. Het ontwerp is aangepast aan opmerkingen in de vergadering van 6 oktober 2021. De aangepaste versie ligt ter inzage in Doarpshûs de Bân en is digitaal beschikbaar op www.trynwalden.nl . Ook de naar aanleiding van de vergadering van 6 oktober 2021 aangepaste notulen van de algemene ledenvergadering van 20 oktober 2020 en de notulen van de vergadering van 6 oktober 2021 zijn te vinden op www.trynwalden.nl

Voorts zal er op de vergadering een toelichting worden gegeven op de faunapassage ten zuiden van het dorp en de daarmee samenhangende werkzaamheden aan de N361.

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen ALV 20 oktober 2020
 4. Notulen ALV 6 oktober 2021
 5. Statutenwijziging
 6. Vaststelling Dorpsvisie
 7. Pauze
 8. Faunapassage en N361
 9. v.t.t.k
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

In onderstaande PDF’s vindt u alle informatie.

Uitnodiging 3 november Dorpsvisie Verslag 6 oktober 2021 Aangepast verslag 20 oktober 2020 Concept statutenwijziging